Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Deň s mládežou - oznam

Dňa 30. 09. (v piatok) sa na Námestí slobody v Prievidzi uskutoční 7. ročník podujatia DEŇ S MLÁDEŽOU, do ktorého sa opäť zapojí aj naša škola a jej ŽŠR. Našou úlohou je vytvorenie stánku OA a pripraviť krátky program.

Stretnutie záujemcov o reprezentáciu školy sa uskutoční 19.09. o 11:20 v miestnosti výchovného poradcu. 

 

Aktuálny rebríček INEKO nám robí radosť

Každý náš žiak, zamestnanec, rodič a priateľ môže mať veľkú radosť a môže byť byť hrdý na to, že sme objektívne a dlhodobo najlepšou strednou odbornou školou a druhou najlepšou strednou školou v regióne hornej Nitry! Pred pár dňami Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) opäť vydal  vylepšené rebríčky základných a stredných škôl (ZŠ a SŠ). Letná aktualizácia dopĺňa viaceré nové údaje dostupné o ZŠ a SŠ v Slovenskej republike, najmä s dôrazom na študijné výsledky žiakov.

Zo všetkých stredných škôl Trenčianskeho kraja (v štatistikách INEKO je ich viac ako 50) na prvých priečkach vládnu školy z Považia, najlepšia škola z Prievidze je na deviatom mieste a je to gymnázium v Prievidzi. Nás môže naozaj len tešiť, že hneď ďalšia najlepšia prievidzská (hornonitrianska) stredná škola je Obchodná akadémia v Prievidzi, na trinástom mieste zo všetkých stredných škôl Trenčianskeho kraja, s indexom 6,6.

Detailnejší pohľad na hodnotenie našej školy nám napovedá, že za veľmi dobré umiestnenie našej školy môžu výborné výsledky našej školy podľa komplexnej školskej inšpekcie v roku 2015 (máme výborné riadenie školy a najmä výborné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu na škole), vynikajúce výsledky na maturitách zo slovenčiny (a tento rok dokonca aj z matematiky!), veľmi dobrá pridaná hodnotenia vzdelávania (porovnanie výsledkov tých istých žiakov v Monitore a na Maturite), prijímanie na VŠ. Ešte zlepšiť našu pozíciu môžeme, ak dosiahneme o niečo lepšie výsledky z maturity v cudzích jazykoch, finančných zdrojoch, trochu aj v nezamestnanosti absolventov, v mimoriadnych výsledkoch žiakov. Škole blahoželáme, ďakujeme všetkým za spoluprácu, za snahu a za podporu. Viac informácií nájdete na stránkach INEKO a TSK.

 

Vzdelávacie poukazy 2016/2017

Škola aj tento rok vydáva všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy (VP) na podporu mimoškolskej záujmovej činnosti. Najneskôr do 20. septembra 2016 môžu žiaci odovzdať VP svojej triednej učiteľke a na zadnú stranu napísať ceruzkou názov krúžku, do ktorého budú chodiť.
 

Štipendiá v školskom roku 2016/2017

Podľa školského zákona § 149 ods. 3) štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom alebo jeho zákonným zástupcom riaditeľovi školy. Štipendium sa poskytuje žiakovi (nie rodičovi) mesačne. Tlačivo žiadosti o štipendium sa nachádza na riaditeľstve školy - u vedúcej úseku TEČ. Viac informácií o stredoškolských štipendiách...

 

Svet školy - kurz pre 1. ročník

Aj tento školský rok otvoríme pre našich nových žiakov kurz SVET ŠKOLY, ktorého cieľom je urýchliť socializáciu našich prvákov, naučiť ich orientovať sa v novom prostredí, spoznať naše tradície, pravidlá bezpečnosti... Veríme, že výsledkom 3-dňového kurzu budú dobré medziľudské vzťahy nielen medzi spolužiakmi, ale aj medzi žiakmi a ich triednymi učiteľkami. Do kurzu je zapojené aj súkromné poradenské centrum SCPPPaP v Prievidzi, preto vás, vážení rodičia, poprosíme o spoluprácu - vyplňte a podpíšte Rozhodnutie o spolupráci, ktoré žiaci donesú domov. Služby poradne sú týmto pre vás bezplatné. Rozvrh, popis činností nájdete tu. (pozor, zmena v harmonograme)  Tešíme sa na vás :).  P.S. Tento školský rok do kurzu nie sú zapojení žiaci pomaturitného štúdia. Mgr. Hraňová Jana
 

Oznam

Oznamujeme žiakom, rodičom, verejnosti, že v piatok 2. septembra 2016 bude škola zatvorená.
 

Nový školský rok 2016/2017

Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok). Termíny prázdnin sú uverejnené na stránkach ministerstva školstva www.minedu.sk. Do nového školského roka máme pre vás pripravených niekoľko noviniek - tešíme sa na spoluprácu a prajeme všeto dobré našim žiakom, rodičom, zamestnancom... 
 

Prijímame na pomaturitné štúdium 2016/2017

Pomaturitné denné dvojročné kvalifikačné štúdium v atraktívnom odbore 6292 N hospodárska informatika ponúkame uchádzačom s ukončenou maturitou. Kritériá prijímacieho konania sú v priloženom súbore, formulár prihlášky tiež nájdete v prílohe.
 

Olympiáda Mladý účtovník

Dňa 16. júna. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Mladý účtovník" pre žiakov 2. ročníka našej školy. Viac si prečítate v príspevku Ing. D. Karakovej
 

Bralová skala 2016

Každoročne žiaci prvých ročníkov končia školský rok geograficko - ekologickou exkurziou na Remätu a výstupom na Bralovú skalu. Nebolo tomu inak ani tento rok. Nenáročný výstup do nadmorskej výšky 826 m.n.m zvládli všetci bez problémov. Odmenou im bol pekný výhľad na časť hornej Nitry. Po kartografických cvičeniach, práci s buzolou a poznávanim flóry a fauny tohto regiónu žiaci prešli do obce Sklené v Turci. Návrat do Prievidze zabezpečil vlak z Hornej Štubne.

 

   

 

Deň dobrovoľníctva 2016

Už po štvrtýkrát sa naša škola pripojila k najväčšej dobrovoľníckej akcii na Slovensku a v stredne Európe. V piatok 10. júna sme sa zúčastnili  Dňa dobrovoľníctva v projekte Naše Mesto. Tento rok sme predovšetkým sadili  živý plot, stromčeky v areáli školy, presádzali kvety a pokračovali v natieraní plotu. Hoci pri spoločnom fotení to vyzeralo na dážď, predpovede meteorológov našťastie nevyšli. Možno aj preto, aj kvôli šikovným rukám našich žiakov, vyučujúcich,  ale aj našich podporovateľov zo Slovenských elektrární Nováky sme prácu ukončili pred prvými kvapkami dažďa.

Ešte raz sa chceme poďakovať všetkým, ktorí vo voľnom čase prišli a pomohli skrášliť okolie školy. Menovite sa treba poďakovať spolupracovníkom p. Gendiara, nášho ambasádora projektu zo SE Novák, ako aj ich rodinným príslušníkom rôzneho veku; našim 30 žiakom z I.A, I.B, II.B, II.C, III.A, III.B; nám vyučujúcim a zamestnancom školy, a samozrejme ďakujeme aj našim rodinným príslušníkom, ktorí nám prišli pomôcť. Osobitne vďaka patrí aj našim milým podporovateľom: p. Bránikovej za fantastický guláš, za pracovné rukavice p. Bulinovej, p. Ješkovej za sladký jahôdkový príspevok, takže jahôd sme mali naozaj pre každého. Ešte raz -  ĎAKUJEME všetkým za skvelý deň.  

Viac  Školský servis.

 

 

 

DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA - POZVÁNKA

 V piatok 10. júna 2016 sa už po štvrtýkrát naša škola zapojí do celoslovenského Dňa dobrovoľníctva, a to pod patronátom Slovenských elektrární, a.s., závod Zemianske Kostoľany a Nadácie Pontis. Tento rok chceme zrevitalizovať živý plot pred školou, vypilovať prebytočné konáre, sadiť nové stromčeky aj v areáli školy, presádzať kvety. Okrem toho budeme pokračovať v úprave nášho obrovského plotu, budeme pokračovať v jeho natieraní. Veľmi nás teší veľký záujem o toto podujatie a ďakujeme už vopred našim žiakom, učiteľom ale aj pracovníkom SE za podanú pomocnú ruku. Touto cestou pozývame aj našich priaznivcov, rodičov, bývalých žiakov - pridajte sa k nám! Práca sa nájde pre každého.

Zraz účastníkov z OA je v piatok 10. 6. po skončení 6. vyučovacej hodiny o 13:15 hod. pred budovou školy. Čo potebujete? Staršie oblečenie, obuv, pokrývku hlavy, popr. pracovné rukavice. Uvítame aj rýľ, hrabličky a pod.  Pre každého účastníka máme pripravené občerstvenie - aj chýrny guláš, pitný režim a malú sladkosť.

Deň dobrovoľníctva by sa mal ukončiť okolo 17:00, ale ak budeme šikovní, končiť budeme aj skôr. Verím, že sa v piatok podarí opäť kus dobrej práce a užijeme si aj kopec srandy.Smile.  Koordinátor projektu Mgr. Jana Hraňová

 

OA je neNORMÁLne fér

V piatok 17. júna 2016 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien súťaže Som neNORMÁLne fér v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Do Bratislavy sme odchádzali trochu napätí, lebo v pozvánke umiestnenie súťažiacich uvedené nebolo. O to väčšia bola naša radosť, keď sme zistili, že sme vo svojej kategórii obsadili spomedzi 123  súťažiacich z celého Slovenska 1. miesto.

Hodnotnými cenami bola ocenená nielen súťažiaca  žiačka Anežka Boteková z II. C triedy, ale aj p. učiteľka, ktorá ju viedla, JUDr. Dagmar Majdanová. 

Boli sme hrdí, že na veľkoplošnej obrazovke v sále SND spolu s našou víťaznou prácou svietilo aj meno našej školy

Obchodnej akadémie v Prievidzi.

 

 

 

Som neNORMÁLNE fér

Jednou zo súťaží, do ktorej sme sa zapojili v rámci práce krúžku Projektové vyučovanie, je súťaž Som nenormálne fér. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je  EQUITY, o.z. pod záštitou a s podporou JUDr. Jany Dubovcovej, verejnej ochrankyne práv. Nosnou témou súťaže je slogan: Jedna NORMA pre všetkých nemusí byť vždy fér Deti, mládež a pedagógovia sa mali zamyslieť nad vlastnými skúsenosťami s rovnakým a rovnocenným / férovým prístupom v zmysle tohto sloganu.

Keďže sa žiaci našej školy pravidelne úspešne zapájajú do súťaže  Olympiáda ľudských práv, prijali sme aj túto výzvu. Pripravili sme niekoľko prác na tému férového správania sa a prístupu k vzdelaniu, športu, voľnočasovým aktivitám. Výsledkom našej práce je pozvanie Anežky Botekovej z II. C triedy a učiteľky, ktorá ju viedla: JUDr. D. Majdanová, na vyhlásenie výsledkov súťaže dňa 17. Júna 2016 do Slovenského národného divadla v Bratislave.

Anežka Boteková získala vo svojej kategórii PRVÉ MIESTO za prácu Chcem pomôcť. Blahoželáme!

 

  

 

Tretí v celoslovenskom finále!

Žiaci Andrej Sobota a Helena Ďurišová so svojim projektom "Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry" (vedúci práce S. Malega) získali na celoslovenskom finále súťaže Junior Achievement Slovensko v programe Podnikanie v cestovnom ruchu - pod názvom Môj projekt pre región 3. miesto Najlepsi regionalny produkt cestovneho ruchu.

Blahoželáme!

 

 

Súťaz prezentácii - Kúpele Bojnice

Po roku žiaci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu si opäť pripravili prezentácie o Kúpeľoch Bojnice. Ceny, ktoré venovali Kúpele získali:
  1. miesto  Zuzana Hrdá (III. C)
  2. miesto Simona Rendeková (III. C)
  3. miesto Dominik Prosba (III. B)

Blahoželáme a víťazom prajeme pekný pobyt vo vodnom a saunovom svete.

   

 

 


Strana 8 z 28

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

V pondelok 16. novembra 2009 sa v Dome kultúry koná Imatrikulácia našich prvákov. Celá škola sa zíde pred deviatou hodinou priamo pred bojnickým Domom kultúry. Žiaci sa prihlásia svojmu triednemu učiteľovi a usadia v hľadisku. Tretiaci sa postarali o kultúrny program, ktorý bude trvať približne do jedenástej hodiny.

Po ukončení imatrikulácie každý stravník môže prísť na obed do našej školskej jedálne - VARÍ SA. Ak na obed v čase medzi pol dvanástou a trinástou hodinou nechcete alebo nemôžete prísť, treba sa vopred odhlásiť vhodením lístka č. 16 do schránky na dverách do jedálne.


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 74 hostí